วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางจินดา สินวีรุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย และตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย
ในการนี้ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนได้ประดับอินทนู และกล่าวให้โอวาทในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน