วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน