วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน