วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน