วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน