วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องรวมถึง ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักการดำเนินงานและขั้นตอนการรายงาน โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน