วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่ม รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงข้อราชการจาก สพฐ. โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน