วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดูแลด้านจิตสังคมและการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน