วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ / ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รับการตรวจราชการจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น และนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ประเด็น รวม 10 ประเด็น ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน