วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคา  รอเนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ