วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ได้กล่าวเปิดงานและเดินทางเยี่ยมชมศูนย์(HCEC)  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์(HCEC)  ณ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”