วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในสังกัด ทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”