วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Care by YC) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567 เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนระหว่างโรงเรียน และศูนย์สุขภาพจิตโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยนายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน