วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชมคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสนามหญ้าภายในศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธี
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สนามหญ้าภายในศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๓๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร ณ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA