วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จัดพิธี สระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2565 เป็นประเพณีอันดีงามที่ ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและ นักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมพิธี พร้อมรับพรปีใหม่เมืองจากผู้บังคับบัญชาและมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่เมือง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาแม่ฮ่องสอน