วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและนายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับพระราชทาน คือ นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1