วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชาติ แผ่อำนาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน