วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติพิธีประทานเข็มที่ระลึกและรางวัล ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยมี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร อเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน