วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปายวิทยาคาร ครบรอบ 56 ปี ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร