วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนราวิชญ์ ใสส่อง นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ นางสาวกษมา อุดทาเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร