วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาววรรณวลี สุดสนิท ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐธยาน์ บุศแดง เข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่ ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน