วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับนักเรียน และคณะครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”