ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน