วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียง โรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมี คณะครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนนำเยี่ยมชมและบรรรยายให้ความรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร