วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนปายวิทยาคาร ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ในการนี้ ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ ใสส่อง นางสาวกษมา อุดทาเรือน นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร