วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 งานความปลอดภัยในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปายวิทยาคาร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการนี้ ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ ใสส่อง นางสาวกษมา อุดทาเรือน นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูแกนนำ นักเรียนแกนนำและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร