วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบ VTR และ PowerPoint พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) นำโดย นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ,นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กรรมการ,นางนภาพร พงษ์ขัน(แสงนิล) กรรมการและเลขานุการและนายกฤชนัท เทพนิล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน