จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเทอม ในส่วนของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 22 พฤษภาคม  2565  โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง    สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ โดยกลุ่มครู หรือบุคลากรทางการศึกษา อายุระหว่าง 38 – 39 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.3     เพศชาย ร้อยละ 25.7 ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6,598 ราย พบว่า มีระดับการรับรู้มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม  7 เข้มตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา ระดับดี ร้อยละ 98.4 โดยแยกเป็นประเด็นการรับรู้ตามลำดับ ดังนี้

  1. มีมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน ร้อยละ 99.38
  2. มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียน ร้อยละ 99.33
  3. มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เพียงพอ  ร้อยละ 99.05
  4. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 98.41
  5. ทำความสะอาดห้องเรียนที่เป็นพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได้ ลูกบิดประตู ฯลฯ ร้อยละ 97.94
  6. จัดโต๊ะเรียนห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ร้อยละ 97.58
  7. มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัด กรณีนักเรียน/ครู มีการติดเชื้อโควิด 19 ร้อยละ 97.44
  8. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ร้อยละ 97.01
  9. มีการประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop COVID  ร้อยละ 96.58
  10. มีบัตรผ่านโรงเรียน (School Pass) ที่มีรายละเอียด ไทย เซฟ ไทย/ผลตรวจ ATK/ประวัติรับวัคซีน ร้อยละ 90.39

สำหรับมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม (6-6-7) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานศึกษาที่มีการเปิด           การเรียนภายในโรงเรียน หรือ on-site จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่  6 มาตรการหลัก: เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด, 6 มาตรการเสริม: ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง และ 7 มาตรการเข้มงวด: ประเมินความพร้อมเปิดเรียน เน้นกิจกรรมกลุ่มย่อย  อาหารตามหลักสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม มีแผนเผชิญเหตุ ดูแล การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) และ บัตรผ่านโรงเรียน (School Pass) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะร่วมกันสร้างพฤติกรรม     สุขบัญญัติแห่งชาติ ห่างไกลจากโควิด 19

D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่      30   พฤษภาคม 2565