วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และเป็นผู้เชิญทุนพระราชทานวางบนพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งได้มอบทุน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรครูในสถานศึกษา ตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายชื่อที่ สำนักพระราชวัง ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรครูในสถานศึกษา เข้ารับพระราชทาน โดยจะได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน