วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางกรุณา สมบูรณ์ ผู้ประสานงานประจำศูนย์สอบ คณะทำงานประจำศูนย์สอบบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการเปิดห้องนิรภัยที่ได้ดำเนินการเก็บรักษาไว้ เพื่อดำเนินการส่ง-มอบ ข้อสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 แห่ง โดยกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการจัดสอบ 2 รูปแบบ คือ จัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) และจัดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล (Digital Testing) ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบของ สทศ อย่างเคร่งครัด