วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในการนี้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุม บ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน