วันที่ 19 มกราคม 2567 นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู ประกอบด้วย นายวัชรกร สุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ นางจันทรืวิภา ขันธ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กรรมการประเมินฯ และ นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขนุการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง