วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ นายชาตรี หยกสินพูนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 4 แห่ง