วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายสุชน วิเชียรสรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กรรมการ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามข้อตกลงในการพัฒนางานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือนแรก) เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จำนวน ๕ ราย
ในการนี้ นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผล ดังกล่าว