วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนางสาวกษมา อุดทาเรือน พร้อมด้วย นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนราวิชญ์ ใสส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการที่ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยนางกัญญา สมบูรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร