วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการประเมินได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามองประกอบและตัวชี้วัด ระยะที่ 1 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทำงานด้านการบริหารสถานศึกษา กับนางสาวกาญจนา นะนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โดยมี ดร.สยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการที่ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยนางกัญญา สมบูรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์