วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.แม่ฮ่องสอน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนายปรีชา ใจน่าน และนายคมกริช รักทุ่งรวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยมีนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ให้การต้อนรับ ซึ่งมีคณะกรรมการที่ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายวิเชียร ชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม