วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขันกีฬาสี ของนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ให้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ