วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2566 เพื่อหารือ และชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ โดยตามมติที่ประชุม เลือกให้นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน