วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำยวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้ง 6 โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้นำเสนอแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขยายผลวิทยากรแกนนำของเขตพื้นที่ และการสร้างแรงจูงใจในการสอบ O-NET รวมถึงแนวทางการใช้ระบบคลังข้อสอบของ สทศ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting