วันที่ 7 เดือน มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รูปแบบ Online) ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่าน Google Meet และมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้ นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนและการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์