วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย(life Cycle Digital Platform) สำหรับกลุ่มเปราะบาง ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม