วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบดิจิทัล โดยมี นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวปิยดา ปวงฟู หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูโรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร