วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณีปกติ รอบที่2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ในการนี้มีนายวินัย ยงเขตรการณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน