วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน