วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบ และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน