วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวปิยะรม โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการหักเงินเดือนเงินบำนาญ รวมไปถึงร่วมกันพิจารณา หาแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณะตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน