วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและรายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อหารือ ในการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน