เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมุ่งเมือง วนากมล พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนรุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตยเคารพกฎกติกาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อให้ผู้ได้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการทำงานของกิจกรรมสภานักเรียนปฏิบัติงานสภาเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สพฐ. และการสร้างเครือข่ายการทำงานให้เข้มแข็ง” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน โดยมี นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน