วันที่ 16-17 มีนาคม 2567นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนรุ่นที่ 2 สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สพฐ.“ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน โดยมี ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน